Yliopiston etusivulle Suomeksi
       Helsingin yliopisto Helsingin normaalilyseo
 
Toiminnan pohja


 Helsingin normaalilyseo
PL 38 (Ratakatu 6)
00014 Helsingin yliopisto

posti-norssi helsinki.fi

Kanslia:
puh. 02941 28162 (klo 9-15)

Ylioppilastutkintoasiat:
puh. 02941 28164

Palautelomake              Sivukartta

Are you looking for a professional
study visit in the field of education?
Eduvisits in Finland

Instagram

Kuva: Lasse Mäki

Mikä on peruskoulun oppilaskunta? - Oppilaskunnan toiminnan pohja

"Oppilaskunta on sitä, mitä opiskelijat haluavat sen olevan. Kaikkea, mihin mielikuvitus ja voimat lakien ja koulun järjestyssääntöjen puitteissa antavat mahdollisuuden, voi ja saa tehdä. Oppilaskunta on olemassa vaikuttaakseen ja kehittääkseen koulun asioita. Oppilaskunta on opiskelijoiden äänitorvi ja vaikutuskanava koulun asioihin." (Suomen Lukiolaisten Liitto, Oppilaskuntatoiminnan opas)

 

Oppilaskunta Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtosäännössä (HY Kansleri 18.9.2000)

Vuoden 1998 lainsäädäntöuudistuksen myötä päätöksentekijät kadottivat peruskoulun oppilaskunnat laista - monissa kouluissa toimintaa on kuitenkin jatkettu entiseen malliin. Helsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun oppilaskuntien vaikutusmahdollisuudet on kirjattu Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtosääntöön. Seuraavassa muutama poiminta johtosäännöstä.

Johtokunta (5 §)
Johtokunnan jäsenistä viisi on huoltajien, kaksi tai kolme opettajien, yksi muun henkilökunnan, yksi kasvatustieteellisen tiedekunnan, yksi perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilaiden ja kaksi lukion opiskelijoiden edustajia. Peruskoulun oppilasjäsenellä on johtokunnassa vain puheoikeus.
Johtokunnan tehtävänä on seurata, kehittää ja tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä, edistää koulun tehtäviin liittyvää yhteistyötä ja tiedottamista, valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, hyväksyä koulun opetussuunnitelma, hyväksyä lukuvuosittain koulun työsuunnitelma, päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista, vahvistaa koulun järjestyssäännöt ja oppilaskuntien säännöt, päättää oppilaan ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi sekä antaa tiedekuntaneuvostolle lausunto johtavan rehtorin nimittämiseksi sekä peruskoulun ja lukion rehtoreiden ja vararehtoreiden määräämiseksi.

Koulun oppilaat ja oppilaskunta (11 §)
Koulun oppilaita ja opiskelijoita koskevat perusopetuslain ja lukiolain säännökset. Oppilas ja opiskelija on vastuussa omasta opiskelustaan ja edistymisestään sekä työrauhan ylläpitämisestä. Osan oppilaan ja opiskelijan koulutyöstä muodostaa osallistuminen koulun juhliin sekä muihin vuosittaisiin tai ajankohtaisiin tapahtumiin ja niiden valmisteluun.

Peruskoulussa ja lukiossa on oppilaskunta. Peruskoulun oppilaskunta valitsee vuosittain lukuvuodeksi kerrallaan koulun johtokuntaan yhden ja lukion oppilaskunta kaksi jäsentä. Oppilaskuntien tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden ja opiskelijoiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, viihtyvyyttä ja koulutyötä. Koulun johtokunta vahvistaa oppilaskunnan säännöt.

 

Oppilaskunnan toiminnasta:

Osallistuva oppilas  - yhteisöllinen koulu. Toimivan oppilaskunnan opas. Opetusministeriön julkaisuja 2007:32

www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm32.pdf
Sivua muokattu 17.09.15

    © 2009-2018 Helsingin normaalilyseo

Office 365 Outlook Web App (OWA)      Yammer      Flamma      Wilma      Edu 2.0      Office 365